« گروه ما »

همه رخ به دانش برافروختند    ز فرزانگان دانش آموختند

علیرضا رضائیان

دکتری مهندسی عمران - سازه

محمدرضا رضائی

کارشناس ارشد مهندسی عمران - زلزله

رقیه رضوانی اصل

کارشناس ارشد مهندسی عمران - زلزله

جواد هدایتی

کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی زلزله

لیلا صفی‌پور

کارشناس ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

المیرا فرجی

دکتری مهندسی عمران - زلزله

نیلوفر بهبود

دکتری مهندسی عمران - سازه

پارسا جلوخانی

دکتری مهندسی عمران - سازه

مریم جنت‌مکان

کارشناس مهندسی عمران

محمدرضا انبیایی

کارشناس مهندسی عمران و دکتری مدیریت اجرایی

حنیف خدایاری

کارشناس ارشد مهندسی مواد - بازرس بین المللی جوش

معین نیری

کارشناس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

امیر حسین خاتمی

کارشناس مهندسی عمران

امیر حسن زاده ایناللو

کارشناس ارشد مهندسی عمران-زلزله

بقیت‌الله شفق

کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه

آرین علی‌پور

کارشناس مهندسی عمران

تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.