فعالیت‌های اخیر سازان

بازتاب خبری تست اتصال CFTB در رسانه‌ها

فیلم زمان گریز (timelapse) پروژه صائب در برپایی سازه مبتنی بر سیستم CFTB

آزمون نمونه اتصال CFTB در آزمایشگاه سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.